Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave DOTEQ PMU;
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Recht om te herroepen
Artikel   7 – Verkeerd product ontvangen – retourprocedure
Artikel   8 – Transportschade
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Aanbiedingen
Artikel 11 – Conformiteit en garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – 4-Daagse Vakopleiding; Betalingsregels
Artikel 14 – Vakopleiding Betalingsregels; BrowMapping, Masterclass en Privé Training
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Persoonsgegevens en privacy
Artikel 18 – Overmacht
Artikel 19 – Aansprakelijkheid
Artikel 20 – Behoorlijk gedrag
Artikel 21 – Geschillen
Artikel 22 – Beschadiging en diefstal
Artikel 23 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 24 – Hygiënevoorschriften
Artikel 25 – Copyright

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht om te herroepen;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: een kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Recht om te herroepen: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
DOTEQ PMU;
Stationsweg 1, 3233 CR  Oostvoorne;
Telefoonnummer: 06 11 46 80 86, te bereiken van 09.30 tot 21.00 uur (behalve op zondag);
E-mailadres: info@doteqmu.com
KvK-nummer: 55837646
Btw-identificatienummer: NL002289795B53

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, waarvan de ondernemer ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst op afstand niet op de hoogte was of door de fabrikant of importeur niet aan de ondernemer was gecommuniceerd voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst op afstand, kan de ondernemer niet worden verweten.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs exclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het recht om te herroepen;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het recht om te herroepen gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding betreffende het uitgesloten zijn van dit recht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 – Recht om te herroepen
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht om te herroepen gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Als de consument zich op de overeenkomst wil herroepen, dient de consument zich aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:
a. de consument  dient  eerst zo spoedig mogelijk na ontvangst van het product contact met ons op te nemen door het contactformulier in te vullen.
b. pas nadat de consument van ons per e-mail een bevestiging heeft ontvangen voor het retourneren van het product kan de consument het product retour sturen;
c. de consument dient het terug te sturen product (inclusief eventuele gratis bijgeleverde producten) uiterlijk op de 14e dag na ontvangst van het product naar ons te retourneren;
d. het te retourneren product mag niet gebruikt zijn;.
e. het te retourneren product moet onbeschadigd zijn,
f. het te retourneren product dient compleet en indien mogelijk in originele verpakking naar ons teruggestuurd te worden;
g. de kosten voor de retourzending komen geheel voor rekening van de consument; hierbij geldt ook, dat de retourzending met zorg is verpakt en voldoende is gefrankeerd;
h. alle risico’s voor de retourzending zijn voor rekening van de consument; wij adviseren de zending te verzekeren en per aangetekende post te versturen;
i. retourzendingen die niet aan de voorwaarden in de leden g en h voldoen, worden door ons geweigerd en zullen derhalve niet in behandeling worden genomen;
j. wij behouden het recht om de aanschafprijs inclusief eventuele verzendkosten aan te passen met het bedrag ter hoogte van maximaal de kosten die wij hebben moeten maken indien de retourzending niet aan de voorwaarden heeft voldaan;
k. als de retourzending aan alle voorwaarden heeft voldaan, krijgt de consument het aankoopbedrag binnen 1 maand, nadat wij de retourzending in goede orde hebben ontvangen, teruggestort.

Artikel 7 – Verkeerd product ontvangen – retourprocedure
Als de consument een ander product ontvangen heeft dan dat hij had besteld, kan de consument het product aan ons terugsturen en zullen wij het juiste product kosteloos en op een zo kort mogelijke termijn aan de consument leveren.
De volgende voorwaarden gelden hierbij:
1. Uiterlijk binnen 1 maand na een onjuiste levering, dient de consument online het contactformulier in te vullen;
2. Nadat de consument van ons per e-mail een bevestiging heeft ontvangen voor het retourneren van het product, kan hij het product naar ons terugsturen, inclusief kopie van de factuur;
3. Zorg dat het product goed verpakt is, zodat de kans op schade tijdens transport minimaal is;
4. Het te retourneren product mag niet gebruikt zijn;
5. Het te retourneren product dient compleet te zijn en indien mogelijk in de originele verpakking te zitten;
6. Het te retourneren product dient onbeschadigd te zijn en bevindt zich in een zo oorspronkelijk mogelijke staat;
7. De kosten voor de retourzending komen geheel voor rekening van de consument; hierbij geldt ook, dat de zending goed is verpakt en voldoende is gefrankeerd;
8. Alle risico’s voor de retourzending zijn voor rekening van de consument; wij adviseren de zending te verzekeren en per aangetekende post te versturen;
9. Indien door de consument aan de juiste voorwaarden is voldaan, sturen wij zo spoedig mogelijk kosteloos het juiste product op;
10.Indien de retourzending niet aan de juiste voorwaarden voldoet, zullen eventuele gemaakte kosten of waardevermindering van het product de consument in rekening worden gebracht. In dat geval wordt de consument hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

Artikel 8 – Transportschade
Als de consument bij ontvangst van de bestelling constateert, dat er schade aan de verpakking is of dat de verpakking open is, kan de consument de zending om deze reden(en) weigeren.
De consument handelt als volgt:
1. Hij weigert de bestelling met als reden transportschade;
2. Hij brengt ons zo snel mogelijk via ons contactformulier van de weigering op de hoogte;
3. De consument heeft een schadeverklaring laten opmaken bij aflevering van de bestelling;
4. Na ontvangst van het contactformulier sturen wij de consument een e-mail ter bevestiging;
5. Nadat wij de door de consument geweigerde bestelling van de transporteur retour hebben ontvangen, sturen wij kosteloos het product opnieuw naar de consument op;
6. Wanneer de consument de bestelling ondanks geconstateerde beschadiging aan de verpakking heeft aanvaard en ook hiervoor bij de transporteur heeft getekend, vervallen alle rechten op dit artikel;
7. Indien blijkt, dat het bestelde product toch door de transportschade is beschadigd, waardoor het product niet meer aan de producteisen voldoet, kan de consument zich beroepen op art.7.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van DOTEQ PMU zijn vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product en/ of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. DOTEQ PMU kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een aanbieding vermelde prijs is exclusief 21% BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is DOTEQ PMU daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DOTEQ PMU anders aangeeft.
5. Een cadeaubon kan alleen worden ingewisseld voor diensten en producten van DOTEQ PMU en het saldo ervan is gedurende een jaar geldig. Een cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld of worden gebruikt voor de aankoop van een andere cadeaubon. Het bedrag van een cadeaubon zal in onderlinge overeenstemming worden bepaald. DOTEQ PMU is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van een cadeaubon.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de onderneming kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het recht van herroepen niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending van een vervangend product komen voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – 4-daagse  Vakopleiding; Betalingsregels
Voorschot
De consument bevestigd de vakopleiding met een eenmalige digitaal of ieder andere vorm van betalingsmethode of d.m.v. vier of acht betalingstermijnen (+5 rente) waarvan er een voorschot gevraagd wordt van €1000,00 excl. BTW.

Bedenktijd
De consument die de vakopleiding digitaal of ieder andere vorm bevestigd heeft, d.m.v. een digitale betaling of ieder andere vorm van betalingsmethode, kan de overeenkomst, die is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en opleiding, van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een bedenktijd van ten hoogste twee (2) weken kosteloos (100%) teruggestort krijgen.

Opzegregels
1. Wanneer de consument, die de vakopleiding, digitaal of ieder andere vorm,  bevestigd heeft d.m.v. digitale betaling of ieder andere betalingsmethode, uiterlijk binnen twee (2) weken bedenktijd de overeenkomt wilt annuleren, zonder verplaatsing naar een ander mogelijke datum, dienst de consument op www.doteqpmu.com het contactformulier in te vullen met de annuleringsinformatie;
1. Nadat de consument van DOTEQ PMU per e-mail een bevestiging heeft ontvangen voor het annuleren van de vakopleiding is de vakopleiding officieel geannuleerd.
2. Het bedrag wat digitaal of ieder andere vorm van betalingsmethode is voldaan krijgt de consument kosteloos (100%) binnen één (1) maand geretourneerd.
2. Wanneer de consument, die de vakopleiding digitaal of ieder andere vorm bevestigd heeft d.m.v. digitale of ieder ander betalingsmethode, na twee (2) weken bedenktijd, na minimaal één (1) week voor de vakopleiding de overeenkomt wilt opzeggen, zonder verplaatsing naar een ander mogelijke datum, vervalt het voorschot van duizend euro ( €1000,00)  excl. BTW. Dit dient de consument via het contactformulier op de website www.doteqpmu.com in te vullen. Nadat de consument van DOTEQ PMU per e-mail een bevestiging heeft ontvangen voor het annuleren van de vakopleiding is de vakopleiding officieel geannuleerd.
3. Wanneer de consument, die de vakopleiding digitaal of ieder andere vorm bevestigd heeft, d.m.v. digitale betaling of ieder andere vorm van betalingsmethode bevestigd heeft, door ziekte of overige omstandigheden buiten consument controle wat aantoonbaar is, geannuleerd wordt, kan kosteloos (100%) verplaatst worden naar een mogelijke datum. Dit dient de consument via het contactformulier op de website www.doteqpmu.com in te vullen. Nadat de consument van DOTEQ PMU per e-mail een bevestiging heeft ontvangen voor het annuleren van de vakopleiding is de vakopleiding officieel geannuleerd en kan zo verplaatst worden naar een ander mogelijke vakopleidingsdata.
4. Wanneer de consument, die de vakopleiding digitaal of ieder andere vorm bevestigd heeft, d.m.v. digitale betaling of ieder andere vorm van betalingsmethode bevestigd heeft, op de bevestigde gekozen vakopleidingsdatum afwezig is, of op de bevestigde gekozen vakopleidingsdatum annuleert, vervalt het voorschot van duizend euro ( €1000,00)  excl. BTW met daarbij duizend euro opleidingskosten ( €1000,00)  excl. BTW. Dit dient de consument via het contactformulier op de website www.doteqpmu.com in te vullen met daarbij de juiste reden van afwezigheid. Nadat de consument van DOTEQ PMU per e-mail een bevestiging heeft ontvangen, zal dit correct verwerkt worden.
5. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
* kosteloos binnen twee (2) weken bedenktijd annuleren
* bij annulering één week voor de vakopleiding, zonder verplaatsing, vervalt het voorschot van duizend euro ( €1000,00)  excl. BTW.
* wanneer door ziekte of overige omstandigheden buiten consument controle wat aantoonbaar is geannuleerd wordt, kan kosteloos (100%) verplaatst worden naar een mogelijke datum.
* bij afwezigheid of annulering op de opleidingsdatum, vervalt het voorschot van duizend euro ( €1000,00)  excl. BTW met daarbij duizend euro opleidingskosten ( €1000,00)  excl. BTW.

Artikel 14 – Vakopleiding Betalingsregels; BrowMapping, Masterclass en Privé Training
Voorschot
De consument bevestigd de vakopleiding digitaal of ieder andere vorm d.m.v. eenmalige digitale betaling of ieder andere vorm van betalingsmethode.

Bedenktijd
De consument die de vakopleiding digitaal of iedere andere vorm bevestigd heeft, d.m.v. digitale betaling, of ieder andere vorm van betalingsmethode kan de overeenkomst, die is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van de vakopleiding, van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een bedenktijd van ten hoogste twee (2) weken kosteloos (100%) teruggestort krijgen.

Opzegregels
1. Wanneer de consument, die de vakopleiding digitaal of ieder andere vorm bevestigd heeft, d.m.v. digitale betaling of ieder andere vorm van betalingsmethode bevestigd heeft, uiterlijk binnen twee (2) weken bedenktijd de overeenkomt wilt annuleren, zonder verplaatsing naar een ander mogelijke datum, dienst de consument op www.doteqpmu.com het contactformulier in te vullen met de annuleringsinformatie;
1. Nadat de consument van DOTEQ PMU per e-mail een bevestiging heeft ontvangen voor het
annuleren van de vakopleiding is de vakopleiding officieel geannuleerd.
2. Het bedrag wat digitaal is voldaan krijgt de consument kosteloos (100%) binnen één (1)
maand geretourneerd.
2. Wanneer de consument, die de vakopleiding digitaal of ieder andere vorm bevestigd heeft, d.m.v. digitale betaling of ieder andere vorm van betalingsmethode bevestigd heeft, na twee (2) weken bedenktijd, na minimaal één (1) week voor de vakopleiding de overeenkomt wilt opzeggen, zonder verplaatsing naar een ander mogelijke datum, vervalt 50 % van de vakopleidingskosten. Dit dient de consument via het contactformulier op de website www.doteqpmu.com in te vullen. Nadat de consument van DOTEQ PMU per e-mail een bevestiging heeft ontvangen voor het annuleren van de vakopleiding is de vakopleiding officieel geannuleerd.
3. Wanneer de consument, die de vakopleiding digitaal of ieder andere vorm bevestigd heeft, d.m.v. digitale betaling of ieder andere vorm van betalingsmethode bevestigd heeft, door ziekte of overige omstandigheden buiten consument controle wat aantoonbaar is, geannuleerd wordt, kan kosteloos (100%) verplaatst worden naar een mogelijke datum. Dit dient de consument via het contactformulier op de website www.doteqpmu.com in te vullen. Nadat de consument van DOTEQ PMU per e-mail een bevestiging heeft ontvangen voor het annuleren van de vakopleiding is de vakopleiding officieel geannuleerd en kan zo verplaatst worden naar een ander mogelijke vakopleidingsdata.
4. Wanneer de consument, die de vakopleiding digitaal of ieder andere vorm bevestigd heeft, d.m.v. digitale betaling of ieder andere vorm van betalingsmethode bevestigd heeft, op de bevestigde gekozen vakopleidingsdatum afwezig is, of op de bevestigde gekozen vakopleidingsdatum annuleert, vervalt het volledige bedrag van de opleidingskosten (100%). Dit dient de consument via het contactformulier op de website www.doteqpmu.com in te vullen met daarbij de juiste reden van afwezigheid. Nadat de consument van DOTEQ PMU per e-mail een bevestiging heeft ontvangen, zal dit correct verwerkt worden.
5. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
* kosteloos binnen twee (2) weken bedenktijd annuleren
* bij annulering één week voor de vakopleiding, zonder verplaatsing, vervalt 50% vakopleidingskosten.
* wanneer door ziekte of overige omstandigheden buiten consument controle wat aantoonbaar is geannuleerd wordt, kan kosteloos (100%) verplaatst worden naar een mogelijke datum.
* bij afwezigheid of annulering op de opleidingsdatum, vervalt het volledige bedrag van de opleidingskosten (100%).

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan gelijk aan het via elektronische weg bestellen van door de ondernemer aangeboden producten.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer geeft de consument de gelegenheid om klachten via elektronische weg door middel van het contactformulier aan de ondernemer kenbaar te maken; zie hiervoor artikelen 6, 7 en 8 van deze algemene voorwaarden.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Persoonsgegevens en privacy
1. Consument voorziet DOTEQ PMU van alle noodzakelijke gegevens, en gegevens waarvan de consument redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de vakopleidingen, webshopaankopen, en de behandeling(en).
2. DOTEQ PMU neemt de persoonlijke gegevens van de consument op in haar dossier en op een klantenkaart. De opleidingsinstituut behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen aangegeven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG. Gegevens worden derhalve niet doorgegeven dan wel verkocht of verhuurd aan derden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de cliënt.
3. DOTEQ PMU is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die consument heeft medegedeeld tijdens de vakopleiding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de consument is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4. Geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DOTEQ PMU verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 18 – Overmacht
1. DOTEQ PMU is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DOTEQ PMU geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opleidingsinstituut DOTEQ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. DOTEQ PMU heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DOTEQ PMU haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid
1. DOTEQ PMU verklaart hierbij dat zij de vakopleiding naar beste kunnen en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren. DOTEQ PMU kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken, in geen geval zal dit leiden tot een korting of restitutie van het bedrag van de behandeling.
4. DOTEQ PMU is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat van de student tijdens de praktijkles op het model, ook is DOTEQ PMU niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door student tijdens een praktijkles ten gevolge van een PMU behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
5. DOTEQ PMU is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie van de student na behandeling, door lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.
6. In het geval dat DOTEQ PMU aansprakelijk wordt gesteld voor enige door consument geleden schade, zal de schadevergoeding worden beperkt tot het bedrag dat door DOTEQ PMU voor de desbetreffende behandeling oorspronkelijk in rekening bracht; Permanent Make-Up behandeling vierhonderd vijftig euro €450,00.
7. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover consument/student/model niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, meer of andere schade te voorkomen alsmede DOTEQ PMU niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen van alle ter zake relevante informatie.
8. DOTEQ PMU is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die consument/student en model heeft meegenomen naar de salon.
9. DOTEQ PMU is niet verantwoordelijk voor hetgeen bezoekers, medestudenten op Social Media (Website/Facebook/Instagram/Twitter etc.) zetten, bijvoorbeeld in reactie op een bericht en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 20 – Behoorlijk gedrag
1. De consument behoort zich in opleidingsinstituut DOTEQ PMU behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft de opleidingsinstituut DOTEQ PMU het recht de cliënt uit de salon te verwijderen en de toegang tot de opleidingsinstituut te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
2. Er wordt van de consument verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëneregels.

Artikel 21 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Wilt u in beroep gaan? De uitspraak van Koole & Van der Want advocaten is bindend!

Neem contact op met:

Koole & Van der Want advocaten
Houtkaai 7, 4331 JR MIDDELBURG
0118 – 611647
kantoor@koolevanderwantadvocaten.nl
KvK 20161923

Artikel 22 – Beschadiging en diefstal
1. DOTEQ PMU behoudt zich het recht voor om van consument een schadevergoeding te eisen indien deze meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. DOTEQ PMU meldt diefstal te allen tijde bij de politie

Artikel 23 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 24 – Hygiënevoorschriften
Na een inspectie van de GGD aan DOTEQ PMU is een vergunning verleend voor het gebruik van pigmenteer apparatuur. De opleidingsinstituut voldoet aan alle hygiënevoorschriften welke tevens ook geldt voor de behandelmethode(n). Ook inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen, dit is gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. DOTEQ PMU werkt met hoogwaardige pigmenten van LaBina.

Artikel 25 – Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om de werkboeken, PowerPointpresentatie, gehele site of gedeeltes ervan (waaronder beeldmateriaal, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, technieken, (handels)namen en logo’s) te gebruiken. De gegevens zijn eigendom van DOTEQ PMU te Oostvoorne en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele manier over op een gebruiker of rechtspersoon en deze kunnen daarom ook niet de inhoud vermenigvuldigen verveelvoudigen, doorsturen, distribueren en/of bewerken.